Project Functiewaardering

(september 2011)

De Taalkring Portugees heeft een traject voor Functiewaardering bij hun eigen taalkring in gang gezet. Waarom, eigenlijk? Wat houdt Functiewaardering (FuWa) in? Hoe ver zijn ze daarmee? Een beknopte uitleg.

Waarom ook al weer zijn ze daarmee begonnen? Tarieven of beloningsrichtlijnen voor tolk- of vertaaldiensten bestaan niet; het is wat de tolk/ vertaler er voor vraagt. Dat wordt marktwerking genoemd. Het gevolg is dat een aantal tolken/ vertalers zich onder druk laat zetten en werk aanneemt voor zeer lage tarieven. Eind 2009 had Concorde, een van de grotere vertaalbureaus, een aanbesteding gewonnen; een aantal tolken werd aangeschreven met de vraag hun tarief op te geven; tevens deelde zij mede dat tolken/vertalers die een lager tarief hanteerden, meer opdrachten zouden krijgen. Waar zou dat eindigen? De honoraria kwamen onder steeds grotere druk te staan en de kosten werden steeds hoger door de nieuwe wet BTV (PE). Zes tolken/vertalers (Portugees) meenden iets te moeten doen: Laten we al onze collega’s tolken/vertalers Portugees oproepen en de situatie m.b.t. tarieven maar ook i.v.m. de Permanente Educatie bespreken! De oproep ging uit en een coördinatiegroep bereidde de bijeenkomst voor. De oproep ging vergezeld van een enquêteformulier met betrekking tot wat tolken/vertalers een redelijk/wenselijk tarief achten. Een grote groep gaf gehoor: maart 2010 werd een platformbijeenkomst georganiseerd voor een 60-tal tolken/vertalers Portugees. Twee hoofdthema’s en het resultaat van de enquête werden besproken: – Wat is een tolk-/vertaler eigenlijk waard; – Permanente Educatie! Kunnen we dat zelf regelen? – Resultaat enquête ex BTW: Honorarium: € 60,00 per uur, basistarief vertalen € 0,19 per woord

De aanwezigen zagen de noodzaak van een grondige aanpak van het probleem van de tarieven. We begonnen –gezamenlijk- met een analyse van de kwestie, wat al snel resulteerde in vragen/ stellingen zoals: – Over welke soort tolken/vertalers praten we? – We weten zelf niet wat tolken/vertalers redelijkerwijs waard zijn en laten ons gemakkelijk overbluffen; – Op welke opleidings-/kennis-/ en overige criteria zijn tarieven voor tolken die ingezet worden bij de IND of bij Rechtbanken gestoeld? – Wat zijn de normen/eisen wat opleiding betreft? – Wat zijn de normen/eisen wat de diverse soorten te verrichten taken betreft?

Kortom: men constateerde dat er verschillende soorten en niveaus van diensten en taken zijn, verschillende soorten uitvoerders qua opleiding en ervaring; hoe kunnen we dan bepalen wat een redelijke beloning zou zijn? Bestaat er een methode daartoe? Het antwoord was: Ja. “Functiewaardering”

Functiewaardering. Functiewaardering is –oorspronkelijk- een methode om te komen tot een rangorde van de functies in een bedrijf. Functiewaardering wordt verricht door deskundigen op dat gebied.

Een zeer beknopte uiteenzetting van een Functiewaarderingssysteem: 1. Aan de hand van de taken die verricht worden door een functionaris, verzameld in een Functie-informatie-formulier, wordt een functiebeschrijving samengesteld; 2. Vervolgens vindt de functieanalyse plaats; hierbij gaat het om de vraag in welke mate de diverse criteria/gezichtspunten (bv kennis, verantwoordelijkheid, afbreukrisico,) van toepassing zijn om de functie op adequate wijze te vervullen. 3. De volgende stap is het aanbrengen van een functiegradering: de functie wordt gewaardeerd door de score op de verschillende gezichtspunten bij elkaar op te tellen. 4. Op basis van de functiegradering van de diverse functies kan een functiegroepstructuur worden gemaakt; daarbij worden de functies, aan de hand van hun plaats in een functierangorde, ingedeeld in functiegroepen. 5. Als laatste in een FuWa-systeem de salarisstructuur. De functiegroepenstructuur wordt op haar beurt ingepast in een salarisgebouw; aan iedere functiegroep wordt een bepaalde salarisschaal gehangen.

Door gebruik te maken van een bij het bedrijfsleven en/of overheid gangbaar FuWa-systeem en salarisstructuur kun je op deze wijze (althans: de functiewaarderingsdeskundigen!) met gangbare criteria/gezichtspunten functies van tolken en vertalers “waarderen”.

Deze omschrijving van een functiewaarderingssysteem is, zoals gesteld, zeer beknopt weergegeven; in werkelijkheid gaat dat gepaard met veel uitleg en veel overleg met betrokkenen.

Wat bereik je ermee? De complete procedure van “functiewaardering” verplicht je om nauwgezet na te denken over de taken die je uitoefent. Nu zou je tientallen soorten tolken- en vertalersfuncties kunnen bedenken; meestal wordt dan gewerkt met “sleutelfuncties”; Afhankelijk van jouw taken kun je aan de hand van de sleutelfuncties inschatten waar jouw functie (afhankelijk van het werk dat je verricht) op neer komt. Op deze wijze kom je uiteindelijk, op grond van gangbare criteria, aan een functiewaarde, oftewel: aan een salariswaardering voor die functie. Omdat de meeste tolken/vertalers niet 40 uur per week in loondienst werken, moet er natuurlijk nog een berekeningsslag plaats vinden naar de waarde van “doorberekenbare uren”. Het resultaat is dus een indicatie van een honorarium op grond van gangbare criteria; dat honorarium ben je in ieder geval waard! Daarover hoef je geen discussie aan te gaan met afnemers.

Waar staat de Taalkring Portugees nu in dat proces? De deelnemers aan de taalkringbijeenkomst hebben op een themadag globaal kennis gemaakt met de procedure en hebben ook de eerste stappen mogen oefenen/ervaren: in groepen van 6 personen mochten zij de Functie-informatie-formulieren van 6 sleutelfuncties invullen: 1. Correspondent/ vertalend Officemanager, 2. Vertaler (basis), 3.Gespecialiseerd Vertaler (bv juridisch), 4. Bedrijfstolk, 5. Tolk (basis) en 6. Gespecialiseerd Tolk (bv juridisch). Het was een oefening van ongeveer anderhalf uur. Vanwege de enorme hoeveelheid werk zijn we toen niet ver gekomen maar het heeft iedereen aan het denken gezet.

Een “Commissie Functiewaardering” is op grond van deze eerste gegevens bezig gegaan met het verzamelen van informatie en beschrijven van sleutelfuncties, zodat de Taalkring functiewaarderingsdeskundigen zou kunnen vragen om een aantal functies te waarderen en indelen in salarisklassen. (Een van de deelnemers van deze commissie heeft, vanuit zijn vroegere beroep, ervaring op het gebied van functiewaardering.)

Allereerst is veel materiaal verzameld met betrekking tot tolken/vertalers/functiewaardering; profielen van eindcompetenties van Hoge Scholen, materiaal van de EU-tolken, bestaande functieomschrijvingen van het UWV, van de overheid, etc. Vervolgens is de commissie aan het werk gegaan door de functie-informatie-formulieren van telkens 3 functies (groep vertalers, groep tolken) in te vullen: vragen beantwoorden m.bt. o.a. de organisatie waarin zij functioneerden, doel van de functie, werkzaamheden, gevolgen van onjuiste beslissingen, noodzakelijke sociale en communicatieve vaardigheden, opleiding, specialisaties, taalniveau, technische competenties, vakspecifieke kennis, etc. etc.

Deze formulieren met beschrijving van de sleutelfuncties zijn vervolgens ter controle voorgelegd aan een tweede groep.

Die 6 sleutelfuncties zijn uiteindelijk voorgelegd aan systeemhouders van functiewaarderingsystemen met het verzoek om hun mening daarover te geven, de vraag of de omschrijvingen bruikbaar waren voor dat doel (functiewaardering), hoe hun aanpak zou zijn en wat dat zou kosten.

Het materiaal was zeer goed bruikbaar, meenden de deskundigen; de taalkring had goed werk geleverd! De wijze van aanpak en de kosten werd ons ook medegedeeld.

En wat nu? Het coördinatieteam van de Taalkring Portugees heeft uiteraard ook nagedacht over het vervolg. Alleen als Taalkring verder gaan was geen optie voor ons. Het moment was aangebroken om alle betrokken verenigingen en associaties uit te nodigen en te vragen om dit gezamenlijk uit te voeren, waardoor het ook gezamenlijk gedragen zou worden en de informatie via de verenigingen bij de leden terecht zou komen.

Daartoe heeft de Taalkring Portugees donderdag 29 september 2011 een presentatie gehouden waarvoor alle verenigingen en associaties die iets met tolken/vertalers te maken hebben zijn uitgenodigd voor een presentatie. Uiteindelijk waren alle belangenbehartigingsorganisaties aanwezig, waaruit blijkt dat iedereen het belang hiervan in ziet.

De vraag die aan het einde van de avond gesteld is aan hen: doen jullie mee? Dat houdt in dat we de ontwikkeling van functiewaardering gezamenlijk continueren door het te onderschrijven, voorlichting te geven aan de leden, door eventueel een vertegenwoordiger uit de vereniging toe te voegen/mee te laten denken met de commissie, gezamenlijk de procedure verder te laten verlopen en ook door mee te helpen in de kosten (van de functiewaarderingsdeskundigen).

Meepraten over Functiewaardering of heb je zelf ideeën over de toekomst van dit traject?

Stuur een mailtje aan fuwa.taalkring@gmail.com