Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Taalkring Portugees


Definities

a. Taalkring Portugees: vakvereniging van tolken en vertalers Portugees.

b. Lid: meerderjarige natuurlijke persoon die voldoet aan het gestelde in artikel 2, Lidmaatschap.

c. Coördinatieteam: de leden die roulerend initiatieven nemen voor de Taalkring en verantwoordelijk zijn voor de communicatie en organisatie van bijeenkomsten.

1. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de Taalkring gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.

  2. Lidmaatschap

  2.1 Aanmelding voor het lidmaatschap kan schriftelijk via de site van de Taalkring Portugees of per e-mail.

  2.2 Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.

  2.3 De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan, is 18 jaar.

  2.4 Het lidmaatschap begint op datum van inschrijving in het ledenregister en is voor onbepaalde tijd.

  2.5 Zolang het lid de verschuldigde contributie niet of niet volledig heeft betaald, kan het lid aan zijn lidmaatschap geen rechten ontlenen.

  2.6 Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk opzegt bij de vereniging conform artikel 3. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

  3. Beëindiging lidmaatschap

  3.1 Het lidmaatschap eindigt:

   a. door schriftelijke en tijdige opzegging van het lid;

   b. bij overlijden en als er geen andere personen in hetzelfde huishouden zijn die het lidmaatschap kunnen of willen overnemen;

   c. als het lid de contributie zoals vermeld in artikel 4 en artikel 11 niet betaalt;

   d. door opzegging door de Taalkring Portugees

   3.2 Een opzegging als genoemd onder 3.1, sub a kan schriftelijk.

   3.3 Het lid vermeldt bij de opzegging zijn naam, adresgegevens en de reden voor de opzegging.

   3.4 De opzegging of de beëindiging van het lidmaatschap wordt in het ledenregister vastgelegd en schriftelijk aan het betreffende lid bevestigd.

   4. Contributie

   4.1 De leden moeten aan de vereniging een vastgestelde contributie betalen.

   4.2 Het eerste jaar na aanmelding is gratis en in dat jaar wordt van de nieuwe leden verwacht dat ze tenminste aan één Taalkring-activiteit deelnemen.

   4.3 De verschuldigde contributie wordt jaarlijks door de penningmeester gefactureerd en dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt naar het rekeningnummer van de Taalkring Portugees.

   4.5 De hoogte van de contributie houdt geen enkel verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van de producten en/of diensten. De contributie wordt op basis van een vaste kostenomslag over de leden vastgesteld.

   4.6 De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.

   4.7 Bij aanmelding vanaf 1 november betaalt het lid over het lopende kalenderjaar geen contributie.

   4.8 Als het lid het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar opzegt, blijft de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie. Het lid kan dan tot en met 31 december van dat jaar nog gebruik maken van producten en diensten die de Taalkring Portugees aanbiedt, inclusief alle ledenvoordelen.

   4.9 Mocht iemand zonder geldig lidmaatschap gebruik maken van de producten en/of diensten van de vereniging, dan moet die persoon de werkelijke kosten betalen.

    5. Annuleringen van deelname aan themadagen

    Afzeggen voor een themadag is mogelijk tot 3 dagen voor de themadag waarna de deelnemer het cateringbedrag krijgt teruggestort. In geval van ziekte kan de datum op medicijnrecept als bewijs dienen. Tot 2 weken voor de themadag kan geannuleerd worden en wordt het inschrijvingsgeld teruggestort met inhouding van €20,00 voor administratiekosten. Een vervanger regelen mag altijd maar de verrekening van kosten moet tussen de deelnemers worden opgelost, daar draagt de Taalkring Portugees geen verantwoordelijkheid voor.

    6. Wijzigingen doorgeven

    6.1 Het lid is verplicht om wijzigingen in de persoons-, adres-, en/of contactgegevens zo spoedig mogelijk aan de Taalkring Portugees door te geven. Dit kan via e-mail of via de website.

    6.2 De vereniging heeft de actuele gegevens nodig om het lid op tijd de juiste informatie te geven betreffende bijeenkomsten en acties.

    7. Contactgegevens Taalkring

    Alle wijzigingen betreffende lidmaatschap, aanmeldingen en/of andere zaken kunnen worden gestuurd aan het coördinatieteam via info@taalkringportugees.nl.